STANOVY ŠK TRENČÍN, Šachový klub

 

 

Článok I

Základné ustanovenia

 

1.1  Názov klubu

 

1.      Názov šachového klubu je: „ŠK Trenčín, Šachový klub“ (ďalej len „šachový klub“).

2.      Ekvivalent oficiálneho názvu v anglickom jazyku je: „ŠK Trenčín, Chess club“.

 

1.2 Sídlo klubu

 

Sídlom klubu je Trenčín.

 

1.3 Právna forma a právny status klubu

 

1.      Šachový klub je občianskym združením. Združuje hráčov praktického, korešpondenčného, a kompozičného šachu, ako aj všetkých priateľov šachovej hry.

2.      Šachový klub je právne samostatnou, dobrovoľnou záujmovou organizáciou.

3.      Šachový klub je členom Slovenského šachového zväzu (SŠZ), rešpektuje stanovy, predpisy a nariadenia SŠZ.

 

Článok II

Účel činnosti šachového klubu

 

Šachový klub je dobrovoľným, apolitickým občianskym združením, ktorého účelom je:

a)      zastupovať oprávnené záujmy svojich členov v šachovom dianí na Slovensku a v zahraničí,

b)      organizovať šachové turnaje a súťaže,

c)      každoročne usporiadať klubový prebor jednotlivcov,

d)      zúčastňovať sa šachových súťaží jednotlivcov a družstiev organizovaných inými klubmi alebo inými subjektmi,

e)      v rámci svojich možností zabezpečovať odborný rast všetkých svojich členov,

f)        vysielať záujemcov spomedzi členov šachového klubu na školenia rozhodcov a trénerov,

g)      starať sa o výchovu mládeže, o rozvoj jej duševných a telesných schopností,

h)      zabezpečovať všetky materiálne náležitosti pre riadnu činnosť šachového klubu,

i)        spravovať a zveľaďovať majetok šachového klubu,

j)        spolupracovať a udržiavať priateľské vzťahy s inými šachovými klubmi. Spolupráca sa uskutočňuje na základe bilaterálnych a/alebo multilaterálnych zmlúv,

k)      iná doplnková športová a kultúrna činnosť.

 

 

Článok III

Členstvo v šachovom klube

 

3.1 Spôsobilosť stať sa členom

 

Členom šachového klubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba.

 

3.2 Vznik členstva

 

1.      O prijatí člena rozhoduje výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

2.      Členom šachového klubu môže byť iba ten, kto bezvýhradne súhlasí s týmito stanovami a ostatnými všeobecne záväznými predpismi šachového klubu prijatými členskou schôdzou a dodržuje ich.

 

3.3 Zánik členstva

 

1.      Členstvo v klube zaniká:

a)                  vystúpením zo šachového klubu. Zánik členstva je platný dňom doručenia prejavu vôle člena vystúpiť zo šachového klubu výkonnému výboru.

b)                  vylúčením z dôvodu nezaplatenia členského príspevku ani v dodatočnej lehote určenej výkonným výborom,

c)                  vylúčením z dôvodu hrubého porušenia členských povinností vyplývajúcich zo stanov šachového klubu,

d)                  úmrtím,

e)                  zánikom Šachového klubu,

f)                    Vystupujúci alebo vylúčený člen podľa písmen a) až c) je povinný vysporiadať si všetky záväzky voči klubu do troch dní od platného zániku jeho členstva, inak v plnom rozsahu zodpovedá za spôsobenú škodu. Ak záväzky člena voči klubu ostanú v rozpore s predchádzajúcou vetou nevysporiadané, až do doby ich úplného vysporiadania nenadobudne zánik členstva účinnosť.

2.      Opatrenia podľa písmena ods. 3.3.1 písm. b) a c) môžu uložiť iba orgány šachového klubu,

3.      O dočasnom suspendovaní (vylúčení) člena rozhoduje Výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Suspendovanému členovi nemožno priznať práva uvedené v článku 4. O definitívnom vylúčení suspendovaného člena rozhoduje najbližšie zasadnutie členskej schôdze nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ak suspendovaného člena členská schodza nevylúči, stáva sa opäť riadnym členom Šachového klubu, a to so všetkými právami a povinosťami podľa článku 4 a článku 5,

4.      Dňom platného a účinného zániku členstva zanikajú všetky práva člena šachového klubu.

 

 

 

 

Článok IV

Základné práva členov Šachového klubu

 

1.      Zúčastňovať sa v plnom rozsahu na šachovej činnosti Šachového klubu na Slovensku i v zahraničí,

2.      Zúčastňovať sa súťaží družstiev a jednotlivcov vo všetkých druhoch šachu, primeraných schopnostiam a vedomostiam členov Šachového klubu,

3.      Voliť a byť volený do Výkonného výboru, či prípadne iných orgánov klubu. Podmienkov je splnenie vekových kritérií podľa stanov Šachového klubu,

4.      Obracať sa s pripomienkami, podnetmi, návrhmi alebo žiadosťami na Výkonný výbor klubu s právom obdržať do 60 dní odpoveď,

5.      Byť prítomní na jednaní orgánov, ktoré prejednávajú činnosť klubu,

6.      Používať majetok Šachového klubu v rozsahu nutnom pre šachové účely, za podmienok stanovených interným predpisom,

 

Článok V

Základné povinnosti členov Šachového klubu

 

1.      Platiť členské poplatky v rozsahu a termínoch stanovených členskou schôdzou.

2.      Dodržiavať Stanovy Šachového klubu, uznesenia Členskej schôdze a Výkonného výboru.

3.      Vhodným spôsobom reprezentovať Šachový klub na Slovensku a v zahraničí.

4.      Dodržiavať etický kódex Fide a zásady fair play.

5.      Chrániť dobré meno a majetok Šachového klubu.

6.      Starať sa o zveľaďovanie hmotného a finančného majetku Šachového klubu.

7.      Zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so stanovami, cieľmi Šachového klubu a platnými zákonmi.

8.      Každý člen Šachového klubu je povinný nahradiť škodu spôsobenú klubu najmä:

a)      neúčasťou na turnaji alebo na súťaži družstiev, ak sa k svojej účasti vopred písomne či ústne zaviazal,

b)      nevhodným správaním,

c)      poškodením majetku šachového klubu.

 

 

Článok VI

Orgány Šachového klubu

 

Orgánmi šachového klubu sú: Členská schôdza, Výkonný výbor a komisie.

 

6.1. Členská schôdza

 

1.      Najvyšším orgánom Šachového klubu je členská schôdza.

2.      Riadnu členskú schvôdzu zvoláva výkonný výbor raz ročne v máji. Výkonný výbor určí deň, čas a miesto konania členskej schôdze. O zvolaní členskej schôdze sú informovaní všetci členovia s udaním miesta konania, času konania a programu schôdze. Ak výkonný výbor nevyvolá riadnu členskú schôdzu, uskutoční sa prvý piatok v júni o 18:00 v mieste sídla klubu.

 

 

3.      Mimoriadnu členskú schôdzu je výkonný výbor povinný zvolať ak:

a)      sa o tom uznesie predchádzajúca členská schôdza v termíne dohodnutom na tejto schôdzi,

b)      to vyžadujú dôležité záujmy Šachového klubu, ktoré neznesú odklad,

c)      požiada o zvolanie Kontrolná a revízna komisia alebo najmenej 1/3 členov Šachového klubu, a to písomne s uvedením návrhu, ktorý chcú predložiť. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu najneskoršie do 21 dní od dňa doručenia žiadosti. Ak výkonný výbor nezvolá mimoriadnu členskú schôdzu, uskutoční sa prvý piatok po vypršaní 21-dňovej lehoty o 18:00 v mieste sídla klubu.

4.      Právo účasti na riadnej a mimoriadnej členskej schôdzi má každý člen šachového klubu.

5.      Výkonný výbor je oprávnený pozvať na členskú schôdzu i ďalšie osoby, pokiaľ to vzhľadom na obsah schôdze považuje za potrebné.

6.      Právo hlasovať a voliť má každý člen Šachového klubu, ktorý dovŕšil 15 rokov a nebol platne suspendovaný alebo vylúčený zo Šachového klubu. Právo byť volený, má každý člen Šachového klubu, ktorý dovŕšil 18 rokov a nebol platne suspendovaný alebo vylúčený zo Šachového klubu.

7.      Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom.

8.      Členskú schôdzu riadi predseda výkonného výboru alebo jeho zástupca, ak sa členovia neuznesú hlasovaním na začiatku členskej schôdze inak.

9.      Hlasovanie o predložených návrhoch je aklamatívne, pokiaľ sa členská schôdza nedohodne o spôsobe hlasovania inak. Hlasovanie o záverečnom uznesení je vždy aklamatívne.

10.  Akýkoľvek návrh a záverečné uznesenie je prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov, ak nie je v stanovách určené inak.

 

6.2. Právomoci členskej schôdze

 

1.      Členská schôdza, ako vrcholný orgán Šachového klubu, rozhoduje o zásadných otázkach jeho činnosti.

2.      Členská schôdza je jediný orgán organizácie s právom schvaľovať a meniť stanovy a to vždy dvojtretinovou väčšinou platných hlasov.

3.      Členská schôdza volí a odvoláva Výkonný výbor a Kontrolnú a revíznu komisiu.

4.      Schvaľuje plán činnosti Šachového klubu.

5.      Prerokováva a schvaľuje správu o činnosti Šachového klubu.

6.      Rozhoduje o pláne hospodárenia a rozpočte Šachového klubu.

7.      Schvaľuje a kontroluje plnenie rozpočtu a správu o hospodárení Šachového klubu.

8.      Rozhoduje o vylúčení členov zo Šachového klubu.

9.      Určuje výšku členských príspevkov, spôsob a termín ich úhrady.

10.  Rozhoduje o zániku Šachového klubu.

11.  Rozhoduje o počte šachových družstiev.

 

6.3. Výkonný výbor

 

1.      Je výkonným orgánom Šachového klubu, ktorý operatívne riadi činnosť Šachového klubu v období medzi členskými schôdzami a rozhoduje o všetkých otázkach riadenia Šachového klubu, ktoré nie sú priamo vyhradené členskej schôdzi.

2.      Výkonný výbor tvorí predseda, podpredseda a traja členovia výboru. Rozdelenie právomocí a povinností členov výkonného výboru je v kompetencii výkonného výboru ak stanovy neustanovujú inak.

3.      Predseda zvoláva VV podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. VV sa musí zvolať, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia VV.

4.      VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VV. Uznesenia sa prijímajú väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

5.      Výkonný výbor rozhoduje o prijímaní nových členov Šachového klubu, ako i o dočasnej suspendácii členov podľa čl. 3.

6.      V mene šachového klubu je oprávnený jednať predseda alebo podpredseda výkonného výboru.

7.      Výkonný výbor môže na návrh člena Šachového klubu odložiť, znížiť alebo odpustiť platenie členských príspevkov členovi, ak to vyžaduje sociálna situácia člena šachového klubu, alebo v prípade, ak sa člen šachového klubu zdržiava dlhodobo mimo územia Slovenska.

8.      Výkonný výbor je povinný prostredníctvom členov, ktorých si zvolí, viesť evidenciu členskej základne.

9.      Výkonný výbor je volený členskou schôdzou na dobu troch rokov. Členská schôdza môže odvolať Výkonný výbor kedykoľvek, aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia. V prípade odvolania, odstúpenia alebo uplynutia funkčného obdobia Výkonného výboru plní všetky jeho úlohy členská schôdza až do zvolenia nového Výkonného výboru.

 

6.4. Právomoc výkonného výboru

 

1.      Rozhoduje o účasti družstiev Šachového klubu v majstrovských a pohárových súťažiach, o zložení družstiev a o výške finančných príspevkov určených jednotlivým družstvám.

2.      Rozhoduje o priznaní príspevku a o výške príspevku na čiastočné alebo úplné krytie nákladov člena Šachového klubu, vyplývajúcich z jeho účasti na šachovej súťaži jednotlivcov alebo na šachovom školení.

3.      Vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení Šachového klubu.

4.      Riadi a vykonáva činnosť súvisiacu s hospodárením a propagáciou Šachového klubu, využívaním reklamy a sponzorských darov.

5.      Na základe potreby môže pre jednotlivé okruhy činností zriadiť komisie. Určuje členov komisií a obsahovú náplň práce komisií. Rozhodnutia komisií podliehajú schváleniu VV.

 

 

 

6.5. Kontrolná a revízna komisia

 

1.      Kontrolnú a revíznu komisiu volí Členská schôdza a jedine tejto je podriadená.

2.      Funkčné obdobie Kontrolnej a revíznej komisie je trojročné.

3.      Členská schôdza môže odvolať Kontrolnú a revíznu komisiu kedykoľvek, aj pred uplynutím jej funkčného obdobia. V prípade odvolania, odstúpenia alebo uplynutia funkčného obdobia Kontrolnej a revíznej komisie plní všetky jej úlohy členská schôdza až do zvolenia novej Kontrolnej a revíznej komisie.

4.      Kontrolná a revízna komisia má minimálne jedného člena. V prípade, že Kontrolnú a revíznu komisiu tvorí viac ako jeden člen, členská schôdza rozhoduje voľbou o tom, ktorý z členov komisie sa stáva jej predsedom.

5.      Kontrolná a revízna komisia prijíma svoje správy nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov. V prípade rovného počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu.

6.      Kontrolná a revízna komisia vypracováva minimálne jedenkrát do roka správu o kontrolnej činnosti, obsahujúcu všetky zistenia komisie, ktorú predkladá členskej schôdzi. V prípade zistenia závážneho porušenia zákonov, stanov, interných predpisov alebo finančenej disciplíny je Kontrolná a revízna komisia povinná požiadať Výkonný výbor o neodkladné zvolanie Členskej schôdze.

7.      Členstvo v kontrolnej a revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore a funkciou pokladníka.

 

6.6. Právomoci Kontrolnej a revíznej komisie

 

1.      Kontroluje majetkové a finančné hospodárenie šachového klubu. Každý člen komisie má právo na nahliadnutie do všetkých písomností klubu.

2.      Vykonáva revízie hospodárenia v čase a rozsahu podľa vlastného uváženia, najmenej však jedenkrát ročne.

3.      O výsledkoch kontroly a revízií podáva správu členskej schôdzi, upozorňuje ju na nedostatky a navrhuje ich riešenia.

 

ČlánokVII

Majetok a finančné hospodárenie Šachového klubu

 

7.1. Majetok Šachového klubu

 

Majetok šachového klubu tvorí najmä:

1.      Majetok, ktorý získal darom od fyzických alebo právnických osôb.

2.      Majetok nadobudnutý z vlastných zdrojov Šachového klubu a z príspevkov členov.

3.      Členské, registračné a iné príspevky členov Šachového klubu.

4.      Štartovné vybrané pri usporiadavaní vlastných turnajov.

5.      Príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, z inzercií a reklám.

6.      Dotácie a sponzorské príspevky.

7.      Príjmy z verejných zdrojov.

8.      Úroky z deponovaných finančných prostriedkov.

9.      Všetky ostatné príjmy klubu.

 

7. 2. Finančné hospodárenie

 

1.      Šachový klub nakladá s finančným majetkom na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok členskou schôdzou. Spravovaním všetkého majetku a nakladaním s ním je poverený VV.

2.      VV predkladá každoročne členskej schôdzi správu o hospodárení za uplynulý kalendárny rok, ako i návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

3.      Finančné hospodárenie sa riadi všeobecne platnými predpismi pre hospodárenie občianskych združení.

4.      Získané finančné prostriedky sa používajú najmä na:

a)      zabezpečenie súťaží družstiev (cestovné, štartovné, pri mládežníckych súťažiach občestvenie a pod,  

b)      zabezpečenie účasti členov v súťažiach jednotlivcov (cestovné, štartovné a pod. ),

c)      nákup a opravy šachového materiálu (súpravy, hodiny a pod.),

d)      nákup a opravy zariadenia a vybavenia hracej miestnosti,

e)      nákup šachovej literatúry a tlačív,

f)        nákup šachového počítačového hardweru a softweru pre potreby klubu,

g)      vytvorenie, udržiavanie a rozvoj internetovej stránky klubu,

h)      odmeny rozhodcom, trénerom, hráčom, funkcionárom, k úhrade poštovného a pod.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 

1.      Vo všetkých prípadoch, na ktorých úpravu výslovne Stanovy nepamätajú, rozhoduje Výkonný výbor Šachového klubu.

2.      Stanovy možno meniť dvojtretinovou väčšinou prítomných členov členskej schôdze, ktorí majú hlasovacie právo.

3.      Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením členskou schôdzou a účinnosť nadobúdajú 15-tym dňom po registrácii na príslušnom štátnom orgáne.

4.      Stanovy boli schválené na Členskej schôdzi ŠK Trenčín, ktorá sa uskutočnila dňa    v   

 

V Trenčíne dňa:

 

 

Návrat do hlavného menu